Subscriu-te a nostra Newsletter Newsletter

Subscriu-te a nostra Newsletter

Política de Privadesa

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels aspectes legals següents:

TITULARITAT
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, SAL
C/ Narcís Giralt, 40
08202 Sabadell
Tel. 93 727 03 00
Fax: 93 937272228
[email protected]
CIF. A-58683848

Dades Registrals: Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 10004, Foli 172, Full 116058

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI
Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVADESA”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que l’Orquestra Simfònica del Vallès posa a disposició del (www.osvalles.com)
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, especialment, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per a un tercer us atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privadesa.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB
L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privadesa, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privadesa, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera es pugui fer malbé, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en aquest espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’Orquestra Simfònica del Vallès presta el servei, així com no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que cusin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de l’Orquestra Simfònica del Vallès o de tercers o, si escau, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol mena de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.
L’Orquestra Simfònica del Vallès consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d’aquest espai web als seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, l’Orquestra Simfònica del Vallès no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
L´Orquestra Simfònica del Vallès no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d´enllaços a sistemes externs des d´aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest espai web i tots els continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de l’Orquestra Simfònica del Vallès o de tercers que l’han autoritzat per utilitzar-los. Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT
Responsabilitat de l’Orquestra Simfònica del Vallès per a la utilització del web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per a la utilització del present espai web per part seva l’Orquestra Simfònica del Vallès aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.
L’usuari serà l’únic responsable per a qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra l’Orquestra Simfònica del Vallès basada en la utilització de l’espai web per part de l’usuari. Si escau, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a l’Orquestra Simfònica del Vallès amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de l’Orquestra Simfònica del Vallès pel funcionament del web
L’Orquestra Simfònica del Vallès exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Orquestra Simfònica Vallès

Responsabilitat de l’Orquestra Simfònica del Vallès per enllaços des del web
L’Orquestra Simfònica del Vallès declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o rics (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i on es pugui accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE
En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de dades), l’Orquestra Simfònica del Vallès informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin en fer servir els formularis o requeriments de contracte es recolliran en fitxers responsabilitat de l’Orquestra Simfònica del Vallès i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que l’Orquestra Simfònica del Vallès ofereix. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són vostres, exactes i certes.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Orquestra Simfònica del Vallès · Narcís Giralt, 40 · 08202 Sabadell
Correu electrònic: [email protected]

2. Quines són les finalitats per continuar tractant les vostres dades personals:
Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l´enviament d´informació de la nostra organització i del sector, de l´organització d´activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (incloent-hi la via electrònica).

3. Quant de temps conservarem les vostres dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys, de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si escau, durant deu (10) anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
En qualsevol cas, l’Orquestra Simfònica del Vallès conservarà les dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació contractual de la nostra relació, llevat que ens sol·liciti la seva supressió. Així mateix, les conservarà durant el període de temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin dacord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?
La base legítima per al tractament de dades personals és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?
Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions terceres vinculades amb l’Orquestra Simfònica del Vallès en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a les administracions públiques competents, quan així ho exigeixi la normativa vigent .
Els empleats de l’Orquestra Simfònica del Vallès que disposen de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de l’Orquestra Simfònica del Vallès poden accedir a les vostres dades personals amb els objectius i finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa. Tots els empleats de l’Orquestra Simfònica del Vallès han estat formats i informats de les seves responsabilitats i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres la intervenció de les quals sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.
L’Orquestra Simfònica del Vallès ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir el nivell de seguretat i de protecció de les dades personals adequats al llarg de la cadena relacionada.

6. Quins són els vostres drets en relació amb les vostres dades personals?
Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment.
Podreu revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected] acompanyat de l’acreditació documental de la vostra identitat. Amb l’excepció que ja ens ho hagi indicat amb anterioritat mitjançant l’opció de donar-se de baixa que es troba al peu de les trameses electròniques, en aquest cas, ja disposem de tal informació.
Si no obté una resposta satisfactòria i voleu formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d’aquests drets, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina és la relació d’informació personal emmagatzemada?
Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació per a l’enviament de propostes, informació comercial, per crear factures, com ara nom, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte bancari, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzematge de les dades/disponibilitat/backups i la seva ubicació?
No s’elimina informació, llevat que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió procedeixi (vegeu el punt 3). Sempre està disponible, encara que pot estar bloquejada per a enviaments informatius de màrqueting/comercial, si exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o oposició per part de l’usuari. Es fan còpies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina és la Política de privadesa i seguretat de la informació i el seu accés?
L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya.
En cas d’accés remot, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

10. Quina és la Política de resposta davant d’incidents de seguretat i anàlisi d’impacte?
L’Orquestra Simfònica del Vallès ha adoptat mesures de protecció tècnica i organitzativa apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades personals afectades per la violació potencial de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades dels clients/usuaris per a persones que no estiguin autoritzades a accedir-hi.
L’Orquestra Simfònica del Vallès ha dut a terme i manté actualitzada una Anàlisi de riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i el seu impacte sobre la seguretat de la intimitat dels clients/usuaris.

11. Quina és la Política d’esborrament d’informació davant de baixes de servei?
L’Orquestra Simfònica del Vallès desactiva els comptes dels clients/usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes pel temps requerit per normativa, exclusivament per donar compte de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de protecció de dades?
L´Orquestra Simfònica del Vallès no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d´acord amb la legislació vigent.
Independentment d’això, l’Orquestra Simfònica del Vallès ha designat una persona Responsable de Seguretat de les dades, a fi de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privadesa i d’assegurar que es preserven els seus requisits en relació amb les dades personals d’usuaris interns i externs a lorganització. Podeu contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a [email protected]

En cas que l’Orquestra Simfònica del Vallès identifiqui una violació de seguretat de dades personals, els usuaris seran notificats com més aviat millor en relació amb aquesta i, en cas que fos de risc important, es notificaria igualment a l’autoritat competent .
L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, de 1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets esmentats, podeu adreçar-vos a l’Orquestra Simfònica del Vallès mitjançant correu electrònic [email protected] o correu postal a Adreça: Orquestra Simfònica del Vallès · Narcís Giralt, 40 · 08202 Sabadell

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta política de privadesa s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, l’Orquestra Simfònica del Vallès a través de la representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués succeir. El cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’usuari se sotmeten als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.

Utilitzem galetes per personalitzar contingut i anuncis, per oferir funcions de xarxes socials i per analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i anàlisi. View more
Acceptar
Rebutjar