Subscriu-te a nostra Newsletter Newsletter

Subscriu-te a nostra Newsletter

Junta Gral. Accionistes OSV

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la societat “Orquestra Simfònica del Vallès, S.A.L.”

 

Sabadell, a 19 d’abril de 2022

En la meva condició de President del Consell d’Administració de la societat Orquestra Simfònica Del Vallès, S.A.L. (la “Societat”), mitjançant la present procedeixo a comunicar l’acord del Consell d’Administració, amb data 8 d’abril de 2022, en virtut del qual se’ls convoca a la reunió de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, que es celebrarà a Sabadell, al carrer Narcís Giralt, número 40, el proper dia 19 de maig de 2022, a les 10:00 hores, d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer.-        Nomenament del President i Secretari de la reunió.

Segon.-         Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2021.

Tercer.-         Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de distribució de resultat corresponent a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2021.

Quart.-         Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.

Cinquè.-       Precs i preguntes.

Sisè.-            Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la reunió.

 

Atentament,

 

Jordi Cos Pedrol

President del Consell d’Administració

 

 


P.S.1- Es fa constar expressament, als efectes previstos en l’article 172 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, que els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de convocatòria incloent un o més punts de l’ordre del dia. L’exercici d’aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre’s al domicili social dins dels 5 dies següents a la publicació de la convocatòria.

P.S.2- S’informa als accionistes que, segons l’establert a l’article 272 de la Llei 1/2010, de 2 juliol de Societats de Capital, des del moment de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que seran sotmesos a la seva aprovació per la Junta General, així com si escau, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes. D’igual manera, els accionistes que representin almenys un 5% del capital social, podran examinar al domicili social, per si o en unió d’expert comptable, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la mateixa, així com, si escau, l’informe de gestió i, en el seu cas, l’informe de l’auditor de comptes.

P.S.3- Es recorda als accionistes el dret d’informació que els assisteix, segons l’establert a l’article 197 de la Llei 1/2010, de 2 de juliol de Societats de Capital, en virtut del qual els accionistes poden sol·licitar les informacions o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos a l’ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

P.S.4- S’acompanya a la present model de proxy o delegació d’assistència per a aquells accionistes que desitgin delegar la seva representació en la Junta a favor d’un altre accionista o no.

Utilitzem galetes per personalitzar contingut i anuncis, per oferir funcions de xarxes socials i per analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i anàlisi. View more
Acceptar
Rebutjar